Loading...

DANH MỤC SẢN PHẨM

Loading...

sản phẩm đặc biệt

Loading...

Tổng tiền:

Phần mềm Quản lý tài sản vật tư thiết bị

 

      Phần mềm Quản lý tài sản vật tư thiết bị giúp cán bộ phòng quản lý tài sản quản lý tất cả các thông tin liên quan đến trang tài sản, tài sản trong nhà trường.

      Phần mềm Quản lý tài sản vật tư thiết bị tăng cường khả năng quản lý tài sản, quản lý thông tin hồ sơ tài sản, thiết bị đến kế hoạch bảo dưỡng tài sản, thiết bị; cảnh báo và theo dõi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, thiết bị; cập nhật và tra cứu nhật trình, nhật ký vận hành của thiết bị… giúp giảm thiểu tình trạng hỏng hóc, nâng cao năng suất và hiệu quả của hoạt động khai thác, vận hành tài sản, thiết bị.

Mã sản phẩm:

DN

Thương hiệu:

78.000.000 đ

 

 •     Phần mềm Quản lý tài sản vật tư thiết bị giúp cán bộ phòng quản lý tài sản quản lý tất cả các thông tin liên quan đến trang tài sản, tài sản trong nhà trường.

        Phần mềm Quản lý tài sản vật tư thiết bị tăng cường khả năng quản lý tài sản, quản lý thông tin hồ sơ tài sản, thiết bị đến kế hoạch bảo dưỡng tài sản, thiết bị; cảnh báo và theo dõi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, thiết bị; cập nhật và tra cứu nhật trình, nhật ký vận hành của thiết bị… giúp giảm thiểu tình trạng hỏng hóc, nâng cao năng suất và hiệu quả của hoạt động khai thác, vận hành tài sản, thiết bị.

  Chức năng chi tiết của phần mềm

  1.Quản lý yêu cầu mua sắm

 • Lập yêu cầu mua sắm: Cho phép người dùng quản lý thông tin về các yêu cầu mua sắm trang tài sản, tài sản của các đơn vị phòng ban trong nhà trường.
 • Duyệt yêu cầu mua sắm: Cho phép cán bộ quản lý các yêu cầu mua sắm “duyệt” yêu cầu mua sắm khi yêu cầu mua sắm được cấp trên phê duyệt

2. Quản lý tài sản

 • Ghi tăng tài sản: Cho phép người dùng cập nhật thông tin các tài sản được mua về
 • Ghi tăng tài sản theo các trường thông tin: Mã tài sản, số ghi, loại tài sản, nguyên giá, đã khấu hao, số năm khấu hao, ngày bắt đầu sử dụng, mục đích sử dụng, đơn vị, bộ phận, phân loại, tài sản, nguồn vốn, ….
 • Sau khi cập nhật tài sản, đơn vị quản lý cao nhất có quyền sửa thông tin tài sản hoặc xóa tài sản.
 • 3. Quản lý công cụ dụng cụ

 • Phiếu nhập CCDC, vật tư tiêu hao: Cho phép người dùng cập nhật thông tin các CCDC, vật tư tiêu hao được mua về
 • Sau khi cập nhật công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hóa, đơn vị quản lý cao nhất có quyền sửa thông tin tài sản hoặc xóa tài sản.
 •  

  4. Điều chuyển tài sản, công cụ dụng cụ

 • Phát sinh nghiệp vụ khi có nhu cầu điều chuyển tài sản, công cụ dụng cụ giữa các bộ phận trong nội bộ của đơn vị sử dụng.
 • 5. Xuất điều chuyển CCDC, vật tư tiêu hao

 • Phát sinh nghiệp vụ khi có nhu cầu điều chuyển CCDC, vật tư tiêu hao
 • 6. Đánh giá lại tài sản

 • Phát sinh nghiệp vụ khi có nhu cầu đánh giá lại tài sản, công cụ dụng cụ như sau:

 • Nâng cấp tài sản, CCDC làm tăng giá trị hoặc thời gian sử dụng
 • Tháo dỡ một hoặc một số bộ phận trong tài sản, CCDC làm giảm giá trị
 • Đánh giá lại tài sản, CCDC để xác định giá trị
 • Đánh giá lại tài sản, CCDC để liên doanh, góp vốn, chia tách, hợp nhất, giải thế
 • Đánh giá lại tài sản, CCDC theo yêu cầu kê biên của các cơ quan nhà nước
 • 7.Khấu hao tài sản cố định

 • Tính khấu hao tài sản và phân bổ CCDC theo từng tháng dựa vào thông tin đã khai báo sẵn ở Phát sinh tài sản
 • 8. Kiểm kê, tài sản CCDC

 • Kiểm kê tài sản CCDC là việc kiểm tra tại chỗ các loại tài sản hiện có nhằm xác định chính thức số thực có tài sản trong thực tế, phát hiện các khoản chênh lệnh giữa số thực tế so với số liệu trên sổ sách kế toán’

9. Thanh lý, giảm nhiều tài sản, CCDC

 •  Cho phép người dùng quản lý danh sách các tài sản, CCDC được thanh lý
 • 10. Ghi sổ hỏng, Hủy tài sản

 • Cho phép người dùng quản lý danh sách các tài sản, CCDC được ghi hủy, hỏng
 • 11. Nhật ký sửa chữa

 •      Cho phép người dùng quản lý danh sách các tài sản, CCDC được ghi sửa. Thể hiện được ngày yêu cầu, người yêu cầu
 • 12. Tra cứu tài sản

 • Hỗ trợ người dùng tìm kiếm nhanh thông tin về một hay nhiều tài sản giúp tra cứu nhanh thông tin về tài sản một cách nhanh và chính xác nhất
 • 13.Tổng hợp báo cáo

 • Cho phép người dùng tổng hợp các loại báo cáo tải sản theo năm với nhiều lựa chọn theo các hình thức báo cáo khác nhau như báo cáo tổng hợp, theo năm, theo đơn vị sử dụng hay theo phân nhóm tài sản
 •  

     

sản phẩm liên quan